Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül közzétételre, nem kerül iktatásra, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

 

A weboldal működésével, rendelési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.gofrybistro.hu) történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról:https://www.gofrybistro.hu/index.php?item=view-content&page=aszf

 1. Szolgáltatók adatai:

A Gofood Kft.

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Győri Törvényszék Cégbírósága
Székhely:
9400 Sopron, Sport utca 42.
Adószám: 26765493-2-08
Cégjegyzékszám: 08-09-031052
Email cím: gofry.streetfood@gmail.com
Telefonszám: +36 20 374 59 83
 

Alapvető rendelkezések:

 1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 2. A jelen Szabályzat 2020. 05. 03. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

 4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 5. A Felhasználó adatai

 6. Felhasználó jelszavának tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

 7. Felhasználó kijelenti, hogy adatait a valóságnak megfelelően adta meg Szolgáltató weboldalán. Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól.


4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 1. A megjelenített termékek (rendelhető ételek, italok) online és telefonon is megrendelhetők. A termékekre vonatkozóan megjelenített ár forintban értendő és tartalmazza a törvényben előírt áfát.

 2. A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termékek nevét, vásárlásuknak lehetséges menetét.

 3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

 1. Amennyiben Felhasználó már regisztrált, a regisztrációját követően bejelentkezik a weboldalra.

 2. Felhasználó kiválasztja a megjelenített étlapról, a felsorolt ételek közül a számára megfelelőt.

 3. A felhasználó a megvásárolni kívánt ételt/ételeket kiválasztja.

 4. Felhasználó kiválasztja a fizetési módot, melynek típusai a következők:

 

Készpénzes fizetés:

 • Amennyiben ezt a fizetési módot választja, lehetősége van a rendelés végösszegét a futároknak készpénzzel kifizetni.

Bankkártyás fizetés:     Bankkártyás fizetés futárunknál, bankkártya terminál használatával!

 • Amennyiben ezt a fizetési módot választja, elirányítjuk az OTP Bank weboldalára, ahol ki tudja fizetni a megrendelt ételeket. Átmenetileg szünetel  

 • Felhasználó megadja a számlázási és szállítási adatait, amennyiben ezt a korábbi regisztráció alkalmával még nem tette meg.

 • Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

 • A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

 • Az adatok megadását követően Felhasználó a ”folytatás” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését.

 • Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt a „mégsem” gombra kattintva tudja korrigálni a bevitt adatokat, mellyel megszakítja a fizetési folyamatot.

 • A „mégsem” gomb megnyomása után Felhasználó ismét ellenőrizheti a megvásárolni kívánt jegyek darabszámát. Az „eltávolítás” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma. Ha ez nem történne meg, a „Kosár frissítése” gombra kattint Felhasználó.

 • Amennyiben Felhasználó az ellenőrzés után megfelelőnek találja a kosárban lévő jegyek darabszámát, a „Fizetés” gombbal tudja elküldeni rendelését.

 • Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 12 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

   

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

 • A megrendelések feldolgozása folyamatosan történik, melynek eredményeképpen Szolgáltató elektronikus üzenetben a Felhasználó e-mail címére küldi meg a visszaigazoló emailt a rendelésről.

 • Amennyiben készpénzes fizetést választott, lehetősége van személyesen, az ételszállító futár megérkezéskor kiegyenlíteni a rendelés végösszegét készpénzben.

 • A rendelés érvényét veszti, ha Felhasználó nem veszi át az ételt a futár megérkezésekor.

Elállás joga

 1. A fogyasztó és szolgáltató között kötött szerződésekről szóló, 45/2014.(II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1)d) bekezdése alapján a Fogyasztót elállási jog nem illeti meg.

 2. A Kormányrendelet hatályos szövege  itt  érhető el.

 3. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

Vegyes Rendelkezések

 1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 4. Szolgáltató és Fogyasztó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Panaszkezelés rendje

 1. Weboldalunk célja, hogy midnen megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

 2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

 3. Szolgáltató az írásbeli panaszt 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Szerzői jogok

 1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a gofrybistro.hu weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

 2. Miután a gofrybistro.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a gofrybistro.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 3. A gofrybistro.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással és az idézés szabályait szem előtt tartva lehet.

 4. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

 5. Tilos továbbá a gofrybistro.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a gofrybistro.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).

 

Adatvédelem

 1. A megadott személyes adatokat a mindenkori adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Adatkezelési tájékoztatónk elérhető az alábbi linken:https://www.gofrybistro.hu/index.php?item=view-content&page=adatvedelmi-nyilatkozat

 

 

A kiválasztott termék bekerült a kosárba

Üdvözlünk, !

Offline mód
Kapcsolat ellenőrzése...
Kérem, várjon!